album 20/11, khai giảng, bế giảng, sơ kết


Tham quan, hoạt động TDTT, Sinh hoạt dưới cờ


Cuộc thi của học sinh


khám sức khỏe học sinh


Ảnh chuyên môn( Chuyên đề, Thi GV giỏi, Sinh hoạt CM)


152